لیست کلیه خطوط

شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
8888 100 0912 کارکرده1/900/000/000
7 12 12 12 0912 کارکرده 1/400/000/000
60 80 100 0912 کارکرده 695/000/000
6666 185 0912 کارکرده 385/000/000
30 40 119 0912 کارکرده 355/000/000
00 11 108 0912 کارکرده 350/000/000
00 11 109 0912 کارکرده 350/000/000
32 32 121 0912 کارکرده 325/000/000
30 20 104 0912 کارکرده 285/000/000
108 108 1 0912 کارکرده269/000/000
07 08 107 0912 کارکرده225/000/000
44 500 10 0912 کارکرده199/000/000
22 21 106 0912 کارکرده195/000/000
416 12 12 0912 کارکرده195/000/000
19 49 119 0912 کارکرده165/000/000
464 1200 0912 کارکرده162/000/000
05 01 109 0912 کارکرده155/000/000
5005 132 0912 کارکرده152/000/000
49 50 149 0912 کارکرده145/000/000
600 600 12 0912 کارکرده145/000/000
99 98 115 0912 کارکرده145/000/000
531 1300 0912 کارکرده125/000/000
700 700 15 0912 کارکرده125/000/000
54 51 104 0912 کارکرده115/000/000
0938 138 0912 کارکرده99/000/000
96 16 118 0912 کارکرده89/000/000
90 98 197 0912کارکرده85/000/000
16 56 146 0912 کارکرده77/000/000
16 4 10 17 0912 کارکرده47/000/000
19 342 17 0912 کارکرده44/000/000
1395 7 17 0912 کارکرده44/000/000
375 1386 0912 کارکرده39/000/000
92 35 194 0912 کارکرده35/500/000
752 40 19 0912 کارکرده34/500/000
827 40 19 0912 کارکرده34/500/000
568 62 19 0912 کارکرده34/500/000
15 364 19 0912 کارکرده34/500/000
447 0 183 0912 کارکرده34/500/000
91 38 185 0912 کارکرده33/500/000
908 63 17 0912 کارکرده33/000/000
23 68 194 0912 کارکرده32/500/000
62 48 195 0912 کارکرده32/500/000
30 40 200 0912صفر755/000/000
4000 212 0912کارکرده350/000/000
6 22 2000 0912کارکرده299/000/000
960 2000 0912کارکرده225/000/000
709 2000 0912کارکرده195/000/000
9200 260 0912کارکرده59/000/000
57 37 257 0912کارکرده56/000/000
86 64 222 0912صفر56/000/000
43 34 207 0912 کارکرده46/000/000
94 95 280 0912صفر41/500/000
60 90 244 0912 کارکرده41/500/000
058 21 20 0912کارکرده36/000/000
46 64 218 0912کارکرده34/000/000
76 00 273 0912کارکرده33/000/000
75 20 219 0912کارکرده33/000/000
75 40 230 0912کارکرده32/000/000
62 65 263 0912کارکرده32/000/000
80 89 227 0912کارکرده27/000/000
659 912 2 0912صفر25/000/000
59 36 285 0912صفر23/000/000
51 68 244 0912کارکرده17/900/000
6 7 8 3 218 0912کارکرده17/300/000
39 785 29 0912کارکرده16/200/000
24 375 28 0912کارکرده16/200/000
04 21 289 0912کارکرده19/500/000
24 21 324 0912کارکرده47/500/000
6664 360 0912صفر37/500/000
8 4 02 375 0912کارکرده16/000/000
82 77 376 0912کارکرده16/000/000
79 12 317 0912کارکرده16/000/000
47 68 365 0912صفر15/700/000
01 34 379 0912صفر14/500/000
85 27 389 0912صفر14/500/000
341 55 36 0912صفر14/500/000
69 70 387 0912کارکرده14/500/000
85 71 306 0912کارکرده14/500/000
94 63 314 0912کارکرده14/500/000
85 76 359 0912کارکرده13/900/000
32 76 305 0912کارکرده12/900/000
7 6 5 63 34 0912کارکرده12/900/000
86 79 370 0912کارکرده12/900/000
87 41 399 0912کارکرده11/900/000
26 41 398 0912کارکرده11/500/000
2 4 6 8 444 0912صفر29/000/000
62 333 47 0912صفر14/900/000
92 300 48 0912کارکرده14/900/000
560 912 4 0912صفر12/900/000
32 85 491 0912صفر12/700/000
34 85 491 0912صفر12/700/000
37 593 47 0912صفر11/900/000
57 983 43 0912صفر11/900/000
79 25 413 0912کارکرده11/850/000
51 92 483 0912صفر11/800/000
38 990 48 0912کارکرده10/900/000
26 98 478 0912کارکرده10/500/000
947 0 8 6 4 0912کارکرده9/900/000
67 23 475 0912کارکرده9/900/000
85 26 478 0912کارکرده9/700/000
30 40 500 0912صفر350/000/000
63 62 528 0912صفر22/000/000
24 28 522 0912کارکرده22/000/000
1387 579 0912پنج سال خاموش12/000/000
15 86 521 0912صفر11/500/000
985 0 582 0912صفر11/500/000
839 0 532 0912صفر11/500/000
88 56 532 0912صفر11/500/000
687 53 50 0912صفر10/900/000
34 86 590 0912صفر10/700/000
538 911 5 0912صفر10/700/000
658 911 5 0912صفر10/700/000
94 212 56 0912صفر9/900/000
715 30 52 0912صفر9/900/000
2 3 4 8 6 4 5 0912صفر9/900/000
208 64 57 0912صفر9/900/000
60 54 593 0912کارکرده9/200/000
19 40 584 0912کارکرده9/200/000
29 66 584 0912کارکرده9/200/000
59 704 52 0912کارکرده9/200/000
44 32 547 0912کارکرده99/000/000
67 94 516 0912کارکرده9/000/000
64 87 596 0912پنج سال خاموش9/000/000
0913 623 0912کارکرده22/500/000
6004 648 0912کارکرده14/900/000
625 6800 0912کارکرده13/900/000
487 6900 0912کارکرده13/500/000
55 51 648 0912کارکرده10/500/000
412 67 63 0912صفر9/900/000
843 59 69 0912صفر9/900/000
17 43 670 0912صفر9/800/000
71 933 65 0912صفر9/500/000
466 7 8 9 6 0912صفر9/500/000
976 0 634 0912صفر9/200/000
431 55 67 0912صفر9/200/000
94 26 638 0912صفر9/200/000
67 951 64 0912صفر9/200/000
47 182 67 0912صفر9/200/000
79 452 69 0912صفر9/200/000
56 84 627 0912کارکرده8/500/000
296 0 675 0912پنج سال خاموش8/500/000
75 28 603 0912کارکرده8/200/000
06 23 698 0912کارکرده7/900/000
09 54 643 0912کارکرده7/500/000
383 7300 0912صفر16/500/000
393 7300 0912صفر16/500/000
635 60 70 0912کارکرده9/900/000
45 12 760 0912صفر9/500/000
37 14 760 0912صفر9/400/000
25 65 793 0912کارکرده8/900/000
857 10 79 0912صفر8/700/000
927 913 7 0912صفر8/600/000
907 934 7 0912صفر8/500/000
916 43 76 0912صفر8/500/000
483 0 726 0912کارکرده8/300/000
51 78 771 0912کارکرده8/300/000
53 912 71 0912کارکرده8/100/000
136 97 77 0912کارکرده7/900/000
85 70 716 0912کارکرده7/100/000
92 31 762 0912کارکرده7/100/000
45 67 723 0912کارکرده7/100/000
901 47 76 0912کارکرده7/100/000
486 22 75 0912کارکرده7/100/000
78 40 840 0912کارکرده14/500/000
76 66 870 0912صفر12/500/000
34 44 870 0912صفر11/500/000
74 44 870 0912صفر11/500/000
73 33 870 0912صفر11/500/000
372 8400 0912صفر11/000/000
48 45 870 0912کارکرده9/500/000
53 39 810 0912صفر8/900/000
64 43 810 0912صفر8/900/000
46 99 839 0912کارکرده8/900/000
58 93 809 0912صفر8/800/000
76 3 2 1 87 0912صفر8/700/000
76 3 2 1 87 0912صفر8/700/000
70 96 871 0912صفر8/600/000
70 94 871 0912صفر8/600/000
50 94 871 0912صفر8/600/000
50 14 875 0912صفر8/600/000
95 143 85 0912صفر8/600/000
108 55 87 0912صفر8/300/000
90 6 5 4 3 8 0912کارکرده7/900/000
90 7 6 5 4 8 0912کارکرده7/900/000
69 62 803 0912کارکرده7/700/000
96 84 894 0912کارکرده6/500/000
814 33 84 0912کارکرده6/300/000
25 25 924 0912صفر59/000/000
46 15 915 0912کارکرده11/500/000
89 30 940 0912صفر10/500/000
83 94449 0912صفر10/500/000
34 55 944 0912صفر10/500/000
21 51 905 0912صفر9/900/000
25 52 991 0912صفر8/900/000
35 53 991 0912صفر8/900/000
76 67 991 0912صفر8/900/000
86 68 991 0912صفر8/900/000
20 51 905 0912صفر8/900/000
19 51 905 0912صفر8/500/000
4 709 909 0912صفر8/500/000
27 07 915 0912صفر8/500/000
49 86 909 0912صفر7/800/000
507 98 90 0912صفر7/800/000
126 98 90 0912صفر7/500/000
142 98 90 0912صفر7/500/000
315 94 90 0912صفر7/500/000
378 94 90 0912صفر7/500/000
342 86 96 0912صفر7/300/000
31 9 8 7 6 9 0912صفر7/300/000
1 98 98 93 97 0912کارکرده7/000/000
70 33 944 0912کارکرده6/800/000
52 87 952 0912کارکرده6/600/000
77 9 66 93 0912کارکرده6/100/000
88 43 936 0912کارکرده5/700/000
329 0913 0912صفر11/500/000
82 20 030 0912صفر10/500/000
579 0 0578 0912کارکرده9/900/000
13 19 058 0912صفر8/900/000
690 0937 0912کارکرده7/000/000
27 17 042 0912کارکرده7/000/000

وام سیم کارت و خدمات سیم کارت ایران سیم

تمامی خدمات سیم کارت

خرید سیم کارت:

دارندگان سیم کارت دائمی همراه اول میتوانند خط دائمی همراه اول خود را به شخص دیگری واگذار نمایند و مبلغ آن را...


فروش سیم کارت:
شما میتوانید سیم کارت تمامی اپراتورها مانند سیم کارت دائمی و سیم کارت اعتباری همراه اول ، سیم کارت ایرانسل و سیم کارت رایتل را در این دفتر پیشخوان دولت خریداری کنید...
وام سیم کارت:
دارندگان سیم کارت های دائمی همراه اول در صورت تمایل میتوانند روی خط موبایل خود وام سیم کارت دریافت کنند و...

/>

بیشتر بخوانید

به وب سایت ما خوش آمدید

درباره ما

ایران سیم این افتخار را دارد در طول سالیان زیادی همراه هموطنان عزیز در زمینه ارائه خدمات مخابراتی ائم از خرید و فروش سیمکارت (همراه اول،ایرانسل و...) وخدمات پست و عوارض خودرو و ... میباشد.

پس از گذشت سالها و مشخص شدن قیمت های واقعی، سیمکارتها از ارزشهای خاصی برخوردار شدند و رفته رفته تبدیل به سرمایه برای دارندگان آن(بسته به نوع شماره) گردید. بنابر این و به جهت گران شدن سیمکارت و از طرفی تقاضا برای خرید اقساطی انواع سیمکارت و سیمکارتهای رند سیم ایران علاوه بر فروش نقدی این خدمت را به متقاضیان خرید یه این نحو ارائه میدهد.

بیشتر بخوانید

میزان مشتریان

درصد مراجعین خدمات ما

42%

فروش اقساطی

67%

وام سیمکارت

81%

فروش نقدی

38%

خرید نقدی

سایر خدمات

ایران سیم

پست

ارائه انواع خدمات پست در این دفت پیشخوان انجام میشود برای کسب اطلاعات بیشترتماس بگیرید.
ایران سیم

عوارض خودرو

صدور و تسویه عوارض انواع خودرو در این دفتر انجام میشود.

ایران سیم

صدور کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت و گواهی تحصیلی نیز در این دفتر انجام میشود جهت اطلاع از سایر خدمات تماس بگیرید.

تماس با ما

خدمات سیمکارت

ایران سیم

همراه اول

خرید و فروش سیمکارت، فروش اقساطی سیمکارتهای دائمی، پرداخت وام به دارندگان سیمکارتهای دائمی همراه اول ،خدمات تغییر نام سند، تعویض سیمکارت صدور قبض و ...

ایران سیم

ایرانسل

فروش سیمکارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل ، تبدیل سیمکارتهای اعتباری به دائمی ، فعال سازی سیمکارت و...

ایران سیم

سایر سیمکارتها

جهت اطلاع از سایر خدمات مربوط به سیمکارت و همچنین اطلاع از سیمکارتهای دیگر اپراتورها لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با ما

وب سایتهای مرتبط

لیست سایتها

  • عکس آیکون شهرداری
  • سیم کارت ایرانسل
  • عکس آیکون رایتل
  • وام سیم کارت چیست
  • عکس آیکون پست
  • سیم کارت

مارا درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک

واتس آپ

تلگرام

Call Now Buttonتماس سریع
error: Content is protected !!