لیست کلیه خطوط

شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
7 12 12 12 0912 کارکرده 2/650/000/000
50 50 152 0912 کارکرده650/000/000
00 11 108 0912 کارکرده600/000/000
00 11 109 0912 کارکرده550/000/000
30 20 104 0912 کارکرده 590/000/000
108 108 1 0912 کارکرده 550/000/000
22 21 106 0912 کارکرده310/000/000
46 45 113 0912 کارکرده 295/000/000
44 500 10 0912 کارکرده290/000/000
10 18 119 0912کارکرده290.000.000
58 48 118 0912 کارکرده 280/000/000
07 08 107 0912 کارکرده270/000/000
132 7 132 0912کارکرده250.000.00
99 98 115 0912 کارکرده240/000/000
105 0 109 0912 کارکرده230/000/000
19 49 119 0912 کارکرده210/000/000
700 700 15 0912 کارکرده210/000/000
5005 132 0912کارکرده190.000.000
888 1971 0912
888 2971 0912
کارکرده180/000/000
49 50 149 0912 کارکرده175/000/000
54 51 104 0912 کارکرده175/000/000
14 19 105 0912 کارکرده175/000/000
31 999 13 0912 کارکرده148/000/000
0938 138 0912 کارکرده125/000/000
403 18 10 0912 کارکرده111/000/000
90 98 197 0912 کارکرده105/000/000
45 666 12 0912 کارکرده110/000/000
578 0 123 0912 کارکرده108/000/000
46 1 2 3 11 0912 کارکرده100/000/000
90 64 121 0912 کارکرده99/000/000
40 95 121 0912 کارکرده99/000/000
19 72 120 0912 کارکرده88/000/000
953 12 13 0912کارکرده85.000.000
18 7 15 18 0912کارکرده83.000.000
67 47 135 0912کارکرده79.000.000
17 868 17 0912کارکرده79.000.000
26 29 159 0912کارکرده77.000.000
348 349 1 0912کارکرده77.000.000
88 86 195 0912کارکرده75.000.000
5 4 3 5 143 0912کارکرده75.000.000
01 48 146 0912کارکرده75.000.000
35 6 5 4 12 0912کارکرده73.000.000
88 86 195 0912کارکرده69.000.000
93 88 190 0912کارکرده69.000.000
581 981 1 0912 کارکرده63/000/000
9 4 3 2 154 0912کارکرده63.000.000
66 91 148 0912کارکرده63.000.000
12 67 159 0912کارکرده61.000.000
58 96 197 0912کارکرده61.000.000
5 3 4 0 147 0912کارکرده59.000.000
40 79 198 0912کارکرده55/000/000
24 18 176 0912کارکرده55.000.000
09 77 186 0912کارکرده55.000.000
شماره با کد 2وضعیتقیمت (تومان)
80 10 200 0912
80 10 400 0912
کارکرده650/000/000
4000 212 0912 کارکرده490/000/000
401 2222 0912 کارکرده285/000/000
608 2222 0912 کارکرده275/000/000
709 2000 0912 کارکرده255/000/000
0 2 7777 2 0912 کارکرده135/000/000
00 81 81 2 0912 کارکرده71/000/000
9200 260 0912 کارکرده59/000/000
57 37 257 0912 کارکرده55/000/000
3 4 5 6 210 0912 صفر51/000/000
43 34 257 0912 کارکرده44/500/000
4300 238 0912 کارکرده42500/000
81 83 84 2 0912 کارکرده40/500/000
94 95 280 0912 کارکرده39/500/000
46 64 218 0912 کارکرده38/500/000
62 65 263 0912 کارکرده38/500/000
76 00 273 0912 کارکرده37/500/000
75 20 219 0912 کارکرده37/500/000
4 8 3 1 208 0912 کارکرده30/000/000
659 912 2 0912 کارکرده29/000/000
67 32 205 0912 کارکرده29/000/000
43 28 208 0912 کارکرده29/000/000
6 7 3 1 278 0912کارکرده29/000/000
742 842 2 0912 کارکرده28/000/000
84 56 233 0912 کارکرده28/000/000
12 23 298 0912 کارکرده27/000/000
514 13 26 0912 کارکرده27/000/000
59 36 285 0912 کارکرده27/000/000
80 11 258 0912 کارکرده24/500/000
02 56 296 0912 کارکرده24/000/000
0933 278 0912 کارکرده24/000/000
28 70 219 0912 کارکرده24/000/000
82 94 230 0912 کارکرده24/000/000
93 20 278 0912 کارکرده23/000/000
59 17 280 0912 کارکرده23/000/000
90 34 286 0912 کارکرده23/000/000
41 38 275 0912 کارکرده22/500/000
04 21 289 0912 کارکرده22/500/000
63 49 288 0912 کارکرده22/000/000
891 0 237 0912 کارکرده22/000/000
56 98 237 0912 کارکرده22/000/000
24 637 28 0912 کارکرده22/000/000
600 9 300 0912 کارکرده190/000/000
66 2 3300 0912کارکرده55/500/000
80 74 300 0912کارکرده39/000/000
3 4 5 6 381 0912صفر25/000/000
6 7 8 9 351 0912صفر25/000/000
53 777 38 0912صفر23/000/000
76 56 369 0912صفر21/000/000
12 82 369 0912صفر19/500/000
5971 12345 09کارکرده19/500/000
93 50 332 0912کارکرده18/000/000
47 269 37 0912صفر17/000/000
2 1367 38 0912صفر16/800/000
54 1 57 39 0912صفر16/800/000
51 7 54 39 0912صفر16/800/000
65 8 54 39 0912صفر16/800/000
6 4 2 53 39 0912صفر16/800/000
27 549 39 0912صفر16/800/000
85 61 394 0912صفر16/600/000
06 29 384 0912صفر16/600/000
97 25 384 0912صفر16/600/000
7 6 5 43 36 0912کارکرده16/300/000
28 42 379 0912کارکرده15/700/000
44404 47 0912کارکرده88/000/000
80 60 420 0912کارکرده55/000/000
071 45 45 0912کارکرده22/000/000
46 30 490 0912کارکرده16/000/000
4 70 206 4 0912کارکرده14/800/000
84 92 424 0912کارکرده14/800/000
32 85 491 0912صفر14/800/000
32 85 491 0912صفر14/800/000
57 983 43 0912صفر13/900/000
814 70 49 0912کارکرده12/200/0001
11111 58 0912کارکرده550/000/000
658 911 5 0912صفر12/700/000
208 64 57 0912صفر12/200/000
412 19 57 0912صفر12/200/000
186 26 57 0912صفر12/200/000
78 39 512 0912کارکرده12/200/000
97 82 594 0912صفر12/100/000
309 26 57 0912صفر12/000/000
502 69 58 0912صفر12/000/000
94 23 578 0912صفر11/900/000
06 79 548 0912کارکرده10/400/000
2003 648 0912کارکرده16/800/000
83 97 600 0912کارکرده15/800/000
7 6 3 1 698 0912کارکرده13/800/000
36 28 603 0912کارکرده10/200/000
75 28 603 0912کارکرده10/000/000
325 0 628 0912کارکرده10/000/000
58 7 3 7 68 0912کارکرده10/000/000
197 57 61 0912کارکرده10/000/000
86 24 693 0912کارکرده9/800/000
41 93 672 0912کارکرده9/600/000
2800 795 0912صفر16/000/000
446 97 70 0912صفر10/400/000
916 43 76 0912صفر10/100/000
982 16 78 0912صفر9/900/000
71 328 78 0912صفر9/900/000
19 95 729 0912کارکرده9/400/000
91 89 761 0912کارکرده9/000/000
8200 865 0912کارکرده12/600/000
194 44 83 0912صفر10/500/000
724 44 83 0912صفر10/300/000
22 4 55 87 0912صفر10/300/000
740 12 87 0912صفر10/300/000
790 12 87 0912صفر10/300/000
733 12 87 0912صفر10/300/000
430 6 5 4 8 0912صفر10/300/000
730 2 3 4 8 0912صفر10/300/000
144 8555 0912کارکرده10/300/000
0917 895 0912کارکرده9/900/000
746 56 86 0912کارکرده9/900/000
46 15 915 0912کارکرده11/500/000
89 30 940 0912صفر10/500/000
83 94449 0912صفر10/500/000
34 55 944 0912صفر10/500/000
21 51 905 0912صفر9/900/000
25 52 991 0912صفر8/900/000
35 53 991 0912صفر8/900/000
76 67 991 0912صفر8/900/000
86 68 991 0912صفر8/900/000
20 51 905 0912صفر8/900/000
19 51 905 0912صفر8/500/000
4 709 909 0912صفر8/500/000
27 07 915 0912صفر8/500/000
49 86 909 0912صفر7/800/000
507 98 90 0912صفر7/800/000
126 98 90 0912صفر7/500/000
142 98 90 0912صفر7/500/000
315 94 90 0912صفر7/500/000
378 94 90 0912صفر7/500/000
342 86 96 0912صفر7/300/000
31 9 8 7 6 9 0912صفر7/300/000
1 98 98 93 97 0912کارکرده7/000/000
70 33 944 0912کارکرده6/800/000
52 87 952 0912کارکرده6/600/000
77 9 66 93 0912کارکرده6/100/000
88 43 936 0912کارکرده5/700/000
329 0913 0912صفر11/500/000
82 20 030 0912صفر10/500/000
579 0 0578 0912کارکرده9/900/000
13 19 058 0912صفر8/900/000
690 0937 0912کارکرده7/000/000
27 17 042 0912کارکرده7/000/000

وام سیم کارت و خدمات سیم کارت ایران سیم

تمامی خدمات سیم کارت

خرید سیم کارت:

دارندگان سیم کارت دائمی همراه اول میتوانند خط دائمی همراه اول خود را به شخص دیگری واگذار نمایند و مبلغ آن را...


فروش سیم کارت:
شما میتوانید سیم کارت تمامی اپراتورها مانند سیم کارت دائمی و سیم کارت اعتباری همراه اول ، سیم کارت ایرانسل و سیم کارت رایتل را در این دفتر پیشخوان دولت خریداری کنید...
وام سیم کارت:
دارندگان سیم کارت های دائمی همراه اول در صورت تمایل میتوانند روی خط موبایل خود وام سیم کارت دریافت کنند و...

/>

بیشتر بخوانید

به وب سایت ما خوش آمدید

درباره ما

ایران سیم این افتخار را دارد در طول سالیان زیادی همراه هموطنان عزیز در زمینه ارائه خدمات مخابراتی ائم از خرید و فروش سیمکارت (همراه اول،ایرانسل و...) وخدمات پست و عوارض خودرو و ... میباشد.

پس از گذشت سالها و مشخص شدن قیمت های واقعی، سیمکارتها از ارزشهای خاصی برخوردار شدند و رفته رفته تبدیل به سرمایه برای دارندگان آن(بسته به نوع شماره) گردید. بنابر این و به جهت گران شدن سیمکارت و از طرفی تقاضا برای خرید اقساطی انواع سیمکارت و سیمکارتهای رند سیم ایران علاوه بر فروش نقدی این خدمت را به متقاضیان خرید یه این نحو ارائه میدهد.

بیشتر بخوانید

میزان مشتریان

درصد مراجعین خدمات ما

42%

فروش اقساطی

67%

وام سیمکارت

81%

فروش نقدی

38%

خرید نقدی

سایر خدمات

ایران سیم

پست

ارائه انواع خدمات پست در این دفت پیشخوان انجام میشود برای کسب اطلاعات بیشترتماس بگیرید.
ایران سیم

عوارض خودرو

صدور و تسویه عوارض انواع خودرو در این دفتر انجام میشود.

ایران سیم

صدور کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت و گواهی تحصیلی نیز در این دفتر انجام میشود جهت اطلاع از سایر خدمات تماس بگیرید.

تماس با ما

خدمات سیمکارت

ایران سیم

همراه اول

خرید و فروش سیمکارت، فروش اقساطی سیمکارتهای دائمی، پرداخت وام به دارندگان سیمکارتهای دائمی همراه اول ،خدمات تغییر نام سند، تعویض سیمکارت صدور قبض و ...

ایران سیم

ایرانسل

فروش سیمکارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل ، تبدیل سیمکارتهای اعتباری به دائمی ، فعال سازی سیمکارت و...

ایران سیم

سایر سیمکارتها

جهت اطلاع از سایر خدمات مربوط به سیمکارت و همچنین اطلاع از سیمکارتهای دیگر اپراتورها لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با ما

وب سایتهای مرتبط

لیست سایتها

  • عکس آیکون شهرداری
  • سیم کارت ایرانسل
  • عکس آیکون رایتل
  • وام سیم کارت چیست
  • عکس آیکون پست
  • سیم کارت

مارا درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک

واتس آپ

تلگرام

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع