لیست کلیه خطوط

شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
7 12 12 12 0912 کارکرده 2/650/000/000
50 50 152 0912 کارکرده650/000/000
00 11 108 0912 کارکرده600/000/000
00 11 109 0912 کارکرده550/000/000
30 20 104 0912 کارکرده 590/000/000
108 108 1 0912 کارکرده 550/000/000
22 21 106 0912 کارکرده310/000/000
46 45 113 0912 کارکرده 295/000/000
44 500 10 0912 کارکرده290/000/000
10 18 119 0912کارکرده290.000.000
58 48 118 0912 کارکرده 280/000/000
07 08 107 0912 کارکرده270/000/000
132 7 132 0912کارکرده250.000.00
99 98 115 0912 کارکرده240/000/000
105 0 109 0912 کارکرده230/000/000
19 49 119 0912 کارکرده210/000/000
700 700 15 0912 کارکرده210/000/000
5005 132 0912کارکرده190.000.000
888 1971 0912
888 2971 0912
کارکرده180/000/000
49 50 149 0912 کارکرده175/000/000
54 51 104 0912 کارکرده175/000/000
14 19 105 0912 کارکرده175/000/000
31 999 13 0912 کارکرده148/000/000
0938 138 0912 کارکرده125/000/000
403 18 10 0912 کارکرده111/000/000
90 98 197 0912 کارکرده105/000/000
45 666 12 0912 کارکرده110/000/000
578 0 123 0912 کارکرده108/000/000
46 1 2 3 11 0912 کارکرده100/000/000
90 64 121 0912 کارکرده99/000/000
40 95 121 0912 کارکرده99/000/000
19 72 120 0912 کارکرده88/000/000
953 12 13 0912کارکرده85.000.000
18 7 15 18 0912کارکرده83.000.000
67 47 135 0912کارکرده79.000.000
17 868 17 0912کارکرده79.000.000
26 29 159 0912کارکرده77.000.000
348 349 1 0912کارکرده77.000.000
88 86 195 0912کارکرده75.000.000
5 4 3 5 143 0912کارکرده75.000.000
01 48 146 0912کارکرده75.000.000
35 6 5 4 12 0912کارکرده73.000.000
88 86 195 0912کارکرده69.000.000
93 88 190 0912کارکرده69.000.000
581 981 1 0912 کارکرده63/000/000
9 4 3 2 154 0912کارکرده63.000.000
66 91 148 0912کارکرده63.000.000
12 67 159 0912کارکرده61.000.000
58 96 197 0912کارکرده61.000.000
5 3 4 0 147 0912کارکرده59.000.000
40 79 198 0912کارکرده55/000/000
24 18 176 0912کارکرده55.000.000
09 77 186 0912کارکرده55.000.000
شماره با کد 2وضعیتقیمت (تومان)
80 10 200 0912
80 10 400 0912
کارکرده650/000/000
4000 212 0912 کارکرده490/000/000
401 2222 0912 کارکرده285/000/000
608 2222 0912 کارکرده275/000/000
709 2000 0912 کارکرده255/000/000
0 2 7777 2 0912 کارکرده135/000/000
00 81 81 2 0912 کارکرده71/000/000
9200 260 0912 کارکرده59/000/000
57 37 257 0912 کارکرده55/000/000
3 4 5 6 210 0912 صفر51/000/000
43 34 257 0912 کارکرده44/500/000
4300 238 0912 کارکرده42500/000
81 83 84 2 0912 کارکرده40/500/000
94 95 280 0912 کارکرده39/500/000
46 64 218 0912 کارکرده38/500/000
62 65 263 0912 کارکرده38/500/000
76 00 273 0912 کارکرده37/500/000
75 20 219 0912 کارکرده37/500/000
4 8 3 1 208 0912 کارکرده30/000/000
659 912 2 0912 کارکرده29/000/000
67 32 205 0912 کارکرده29/000/000
43 28 208 0912 کارکرده29/000/000
6 7 3 1 278 0912کارکرده29/000/000
742 842 2 0912 کارکرده28/000/000
84 56 233 0912 کارکرده28/000/000
12 23 298 0912 کارکرده27/000/000
514 13 26 0912 کارکرده27/000/000
59 36 285 0912 کارکرده27/000/000
80 11 258 0912 کارکرده24/500/000
02 56 296 0912 کارکرده24/000/000
0933 278 0912 کارکرده24/000/000
28 70 219 0912 کارکرده24/000/000
82 94 230 0912 کارکرده24/000/000
93 20 278 0912 کارکرده23/000/000
59 17 280 0912 کارکرده23/000/000
90 34 286 0912 کارکرده23/000/000
41 38 275 0912 کارکرده22/500/000
04 21 289 0912 کارکرده22/500/000
63 49 288 0912 کارکرده22/000/000
891 0 237 0912 کارکرده22/000/000
56 98 237 0912 کارکرده22/000/000
24 637 28 0912 کارکرده22/000/000
600 9 300 0912 کارکرده190/000/000
66 2 3300 0912کارکرده55/500/000
80 74 300 0912کارکرده39/000/000
3 4 5 6 381 0912صفر25/000/000
6 7 8 9 351 0912صفر25/000/000
53 777 38 0912صفر23/000/000
76 56 369 0912صفر21/000/000
12 82 369 0912صفر19/500/000
5971 12345 09کارکرده19/500/000
93 50 332 0912کارکرده18/000/000
47 269 37 0912صفر17/000/000
2 1367 38 0912صفر16/800/000
54 1 57 39 0912صفر16/800/000
51 7 54 39 0912صفر16/800/000
65 8 54 39 0912صفر16/800/000
6 4 2 53 39 0912صفر16/800/000
27 549 39 0912صفر16/800/000
85 61 394 0912صفر16/600/000
06 29 384 0912صفر16/600/000
97 25 384 0912صفر16/600/000
7 6 5 43 36 0912کارکرده16/300/000
28 42 379 0912کارکرده15/700/000
44404 47 0912کارکرده88/000/000
80 60 420 0912کارکرده55/000/000
071 45 45 0912کارکرده22/000/000
46 30 490 0912کارکرده16/000/000
4 70 206 4 0912کارکرده14/800/000
84 92 424 0912کارکرده14/800/000
32 85 491 0912صفر14/800/000
32 85 491 0912صفر14/800/000
57 983 43 0912صفر13/900/000
814 70 49 0912کارکرده12/200/0001
11111 58 0912کارکرده550/000/000
658 911 5 0912صفر12/700/000
208 64 57 0912صفر12/200/000
412 19 57 0912صفر12/200/000
186 26 57 0912صفر12/200/000
78 39 512 0912کارکرده12/200/000
97 82 594 0912صفر12/100/000
309 26 57 0912صفر12/000/000
502 69 58 0912صفر12/000/000
94 23 578 0912صفر11/900/000
06 79 548 0912کارکرده10/400/000
2003 648 0912کارکرده16/800/000
83 97 600 0912کارکرده15/800/000
7 6 3 1 698 0912کارکرده13/800/000
36 28 603 0912کارکرده10/200/000
75 28 603 0912کارکرده10/000/000
325 0 628 0912کارکرده10/000/000
58 7 3 7 68 0912کارکرده10/000/000
197 57 61 0912کارکرده10/000/000
86 24 693 0912کارکرده9/800/000
41 93 672 0912کارکرده9/600/000
70 66 700 0912کارکرده76/000/000
79 55 700 0912کارکرده36/500/000
7 0 0 4 716 0912کارکرده30/500/000
197 44 77 0912کارکرده25/500/000
987 47 77 0912کارکرده23/500/000
88 85 783 0912کارکرده23/500/000
4 6 3 1 792 0912کارکرده22/500/000
30 29 726 0912کارکرده22/500/000
09 266 70 0912صفر22/000/000
14 10 739 0912کارکرده21/500/000
5 1 9 0 796 0912کارکرده19/900/000
37 902 73 0912صفر19/900/000
48 3 49 71 0912صفر19/900/000
23 69 5 79 0912صفر19/900/000
27 69 5 79 0912صفر19/900/000
704 83 72 0912صفر19/500/000
209 47 79 0912صفر19/500/000
74 1 64 79 0912صفر19/500/000
387 5 91 7 0912صفر19/500/000
49 325 79 0912صفر19/500/000
23 14 795 0912صفر19/500/000
37 62 751 0912صفر19/000/000
87 24 793 0912صفر19/000/000
67 58 794 0912صفر19/000/000
78 62 795 0912صفر19/000/000
8 8 5 8 8 2 8 0912کارکرده67/000/000
50 90 830 0912کارکرده45/000/000
81 900 0 8 0912کارکرده39/000/000
2 0 0 3 895 0912صفر29/000/000
0 0 8 6 839 0912کارکرده26/000/000
112 59 87 0912صفر18/000/000
64 47 832 0912صفر18/000/000
64 48 832 0912صفر18/000/000
62 20 889 0912صفر15/000/000
34 615 84 0912کارکرده14/000/000
28 34 890 0912کارکرده14/000/000
00 14 963 0912کارکرده27/000/000
70 10 934 0912کارکرده23/000/000
912 6 915 0912کارکرده23/000/000
95 1 35 95 0912کارکرده23/000/000
95 822 95 0912کارکرده23/000/000
482 582 9 0912صفر19/000/000
06 66 931 0912کارکرده18/000/000
23 64 910 0912صفر16/000/000
66 24 958 0912صفر16/000/000
74 53 922 0912کارکرده14/000/000
68 49 933 0912کارکرده14/000/000
98 15 937 0912کارکرده14/000/000
76 81 923 0912کارکرده13/000/000
6100 022 0912صفر37/000/000
6200 022 0912صفر38/000/000
4300 022 0912صفر37/000/000
4800 022 0912صفر37/000/000
40 60 022 0912صفر36/000/000
80 60 022 0912صفر36/000/000
90 60 022 0912صفر36/000/000
2 2 41 2 2 0 0912صفر36/000/000
2 2 61 2 2 0 0912صفر35/000/000
2 2 43 2 2 0 0912صفر34/000/000
2 2 48 2 2 0 0912صفر33/000/000
2 2 56 2 2 0 0912صفر33/000/000
2 2 57 2 2 0 0912صفر33/000/000
2 2 58 2 2 0 0912صفر33/000/000
2 2 59 2 2 0 0912صفر33/000/000
1 0 1 1 9 1 0 0912صفر33/000/000
0 2 2 4 2 2 0 0912صفر31/000/000
1 2 2 6 2 2 0 0912صفر27/000/000
3 2 2 6 2 2 0 0912صفر27/000/000
4 2 2 6 2 2 0 0912صفر27/000/000
5 2 2 6 2 2 0 0912صفر28/000/000
8 2 2 6 2 2 0 0912صفر27/000/000
9 2 2 6 2 2 0 0912صفر27/000/000
44 47 22 0 0912صفر27/000/000
95 55 22 0 0912صفر27/000/000
4 0 2 4 2 2 0 0912صفر24/000/000
03 44 22 0 0912صفر19/000/000
08 44 22 0 0912صفر19/000/000
09 44 22 0 0912صفر19/000/000
6 4 2 6 2 2 0 0912صفر18/000/000
6 5 2 6 2 2 0 0912صفر18/000/000
61 64 040 0912صفر16/500/000
67 64 040 0912صفر16/500/000
69 64 040 0912صفر16/500/000
79 71 040 0912صفر16/500/000
76 78 040 0912صفر16/500/000
17 13 099 0912صفر16/500/000
19 13 099 0912صفر16/500/000
13 18 099 0912صفر16/500/000
83 85 077 0912صفر16/500/000
98 94 077 0912صفر16/500/000
83 11 099 0912صفر15/500/000
95 76 081 0912صفر13/500/000
33 4 8 3 1 0 0912کارکرده12/500/000

وام سیم کارت و خدمات سیم کارت ایران سیم

تمامی خدمات سیم کارت

خرید سیم کارت:

دارندگان سیم کارت دائمی همراه اول میتوانند خط دائمی همراه اول خود را به شخص دیگری واگذار نمایند و مبلغ آن را...


فروش سیم کارت:
شما میتوانید سیم کارت تمامی اپراتورها مانند سیم کارت دائمی و سیم کارت اعتباری همراه اول ، سیم کارت ایرانسل و سیم کارت رایتل را در این دفتر پیشخوان دولت خریداری کنید...
وام سیم کارت:
دارندگان سیم کارت های دائمی همراه اول در صورت تمایل میتوانند روی خط موبایل خود وام سیم کارت دریافت کنند و...

/>

بیشتر بخوانید

به وب سایت ما خوش آمدید

درباره ما

ایران سیم این افتخار را دارد در طول سالیان زیادی همراه هموطنان عزیز در زمینه ارائه خدمات مخابراتی ائم از خرید و فروش سیمکارت (همراه اول،ایرانسل و...) وخدمات پست و عوارض خودرو و ... میباشد.

پس از گذشت سالها و مشخص شدن قیمت های واقعی، سیمکارتها از ارزشهای خاصی برخوردار شدند و رفته رفته تبدیل به سرمایه برای دارندگان آن(بسته به نوع شماره) گردید. بنابر این و به جهت گران شدن سیمکارت و از طرفی تقاضا برای خرید اقساطی انواع سیمکارت و سیمکارتهای رند سیم ایران علاوه بر فروش نقدی این خدمت را به متقاضیان خرید یه این نحو ارائه میدهد.

بیشتر بخوانید

میزان مشتریان

درصد مراجعین خدمات ما

42%

فروش اقساطی

67%

وام سیمکارت

81%

فروش نقدی

38%

خرید نقدی

سایر خدمات

ایران سیم

پست

ارائه انواع خدمات پست در این دفت پیشخوان انجام میشود برای کسب اطلاعات بیشترتماس بگیرید.
ایران سیم

عوارض خودرو

صدور و تسویه عوارض انواع خودرو در این دفتر انجام میشود.

ایران سیم

صدور کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت و گواهی تحصیلی نیز در این دفتر انجام میشود جهت اطلاع از سایر خدمات تماس بگیرید.

تماس با ما

خدمات سیمکارت

ایران سیم

همراه اول

خرید و فروش سیمکارت، فروش اقساطی سیمکارتهای دائمی، پرداخت وام به دارندگان سیمکارتهای دائمی همراه اول ،خدمات تغییر نام سند، تعویض سیمکارت صدور قبض و ...

ایران سیم

ایرانسل

فروش سیمکارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل ، تبدیل سیمکارتهای اعتباری به دائمی ، فعال سازی سیمکارت و...

ایران سیم

سایر سیمکارتها

جهت اطلاع از سایر خدمات مربوط به سیمکارت و همچنین اطلاع از سیمکارتهای دیگر اپراتورها لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با ما

وب سایتهای مرتبط

لیست سایتها

  • عکس آیکون شهرداری
  • سیم کارت ایرانسل
  • عکس آیکون رایتل
  • وام سیم کارت چیست
  • عکس آیکون پست
  • سیم کارت

مارا درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک

واتس آپ

تلگرام

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع