لیست کلیه خطوط

شماره سیمکارت توضیحات قیمت به تومان
6 6 6 6 185 0912کارکردهتماس بگیرید
00 11 108 0912کارکردهتماس بگیرید
00 11 109 0912کارکردهتماس بگیرید
108 108 1 0912کارکرده999/000/000
89 89 125 0912کارکرده740/000/000
32 31 121 0912کارکرده675/000/000
46 45 113 0912کارکرده560/000/000
0 0 6 8 144 0912کارکرده390/000/000
28 68 123 0912کارکرده345/000/000
136 7 136 0912کارکرده345/000/000
14 19 105 0912کارکرده335/000/000
96 36 125 0912کارکرده295/000/000
912 1993 0912کارکرده285/000/000
912 1433 0912کارکرده285/000/000
27 47 108 0912صفر269/000/000
340 5 5 1 1 0912کارکرده263/000/000
97 67 122 0912کارکرده249/000/000
39 8 8 88 14 0912صفر221/000/000
82 22 190 0912کارکرده213/000/000
9 3 4 0 115 0912کارکرده208/000/000
72 5 4 3 10 0912صفر199/000/000
82 55 133 0912کارکرده199/000/000
39 19 140 0912صفر199/000/000
76 26 159 0912صفر179/000/000
07 37 142 0912صفر177/000/000
52 73 119 0912صفر177/000/000
43 78 113 0912کارکرده174/000/000
61 88 125 0912کارکرده165/000/000
34 39 177 0912کارکرده165/000/000
0918 148 0912کارکرده165/000/000
58 73 126 0912صفر164/000/000
95 6 1 6 3 1 0912صفر163/000/000
53 9 9 9 17 0912کارکرده162/000/000
58 64 134 0912صفر159/000/000
06 5 3 8 3 1 0912کارکرده155/000/000
74 18 150 0912صفر152/000/000
8 2 6 4 7 3 1 0912صفر152/000/000
6 9 3 7 8 3 1 0912صفر152/000/000
267 4 5 3 1 0912صفر152/000/000
14 64 159 0912صفر152/000/000
86 25 130 0912کارکرده151/000/000
96 17 4 3 1 0912صفر157/000/000
33 8 7 9 3 1 0912کارکرده143.000.000
657 81 18 0912کارکرده134.000.000
38 7 0 7 18 0912صفر131.000.000
51 4 0 4 16 0912کارکرده124.000.000
37 76 190 0912کارکرده117.000.000
28 56 179 0912کارکرده108.000.000
42 36 198 0912کارکرده108.000.000
شماره با کد 2
0 2 7777 2 0912 کارکرده399/000/000
01 19 227 0912

02 19 227 0912
صفر159/000/000
0 2 5 2 3 2 2 0912کارکرده155/000/000
8 66 11 22 0912کارکرده121/000/000
74 64 278 0912صفر82/000/000
754 8 6 4 2 0912کارکرده78/000/000
76 96 218 0912کارکرده78/000/000
65 68 219 0912کارکرده78/000/000
13 19 265 0912کارکرده78/000/000
89 80 277 0912کارکرده75/000/000
83 86 275 0912کارکرده70/000/000
53 93 249 0912کارکرده70/000/000
48 5 0 213 0912صفر70/000/000
58 62 230 0912صفر70/000/000
06 86 297 0912صفر69/000/000
53 41 71 2 0912صفر69/000/000
19 98 278 0912صفر68/000/000
21 79 206 0912کارکرده71/000/000
47 35 206 0912کارکرده68/000/000
57 206 27 0912کارکرده64/000/000
43 6 1 6 29 0912صفر64/000/000
98 306 26 0912صفر62/000/000
721 58 28 0912صفر62/000/000
17 937 27 0912کارکرده62/000/000
548 7 6 5 2 0912صفر61/000/000
763 9 8 7 2 0912صفر61/000/000
21 734 29 0912صفر59/000/000
31 8 6 4 28 0912صفر57/000/000
57 89 236 0912صفر57/000/000
21 67 76 2 0912کارکرده57/000/000
61 38 295 0912صفر56/000/000
38 56 239 0912کارکرده56/000/000
24 797 28 0912کارکرده56/000/000
36 85 297 0912صفر55/000/000
89 30 254 0912کارکرده55/000/000
435 66 27 0912کارکرده53/000/000
کد 3
600 9 300 0912 کارکرده465/000/000
800 200 3 0912کارکرده465/000/000
0500 319 0912کارکرده128/000/000
729 0 0 3 3 0912کارکرده104/000/000
52 86 300 0912کارکرده81/000/000
0 0 4 9 367 0912کارکرده74/000/000
18 900 32 0912کارکرده57/000/000
17 14 387 0912صفر58/000/000
73 93 307 0912کارکرده57/000/000
83 63 369 0912صفر53/000/000
93 83 369 0912صفر53/000/000
27 24 335 0912کارکرده52/000/000
01 05 338 0912کارکرده51/000/000
12 32 397 0912صفر51/000/000
85 45 372 0912کارکرده50/000/000
08 37 6 37 0912کارکرده48/000/000
3 976 376 0912کارکرده48/000/000
62 3 4 5 33 0912صفر46/000/000
46 1 48 32 0912صفر45/000/000
91 2 48 32 0912صفر44/000/000
49 1 65 32 0912صفر44/000/000
72 34 360 0912کارکرده39/000/000
52 99 376 0912کارکرده38/000/000
75 928 35 0912کارکرده38/000/000
کد 4
2 4 4 0 0 0 4 0912کارکرده406/000/000
075 48 48 0912کارکرده61/000/000
79 73 71 4 0912کارکرده51/000/000
83 44 11 4 0912کارکرده47/000/000
6 41 46 49 0912کارکرده44/000/000
822 40 43 0912صفر44/000/000
288 40 45 0912صفر44/000/000
65 30 9 40 0912کارکرده43/000/000
352 47 49 0912صفر39/000/000
50 381 40 0912کارکرده38/000/000
84 14 405 0912کارکرده38/000/000
23 740 43 0912صفر38/000/000
70 95 458 0912صفر36/000/000
58 46 3 48 0912صفر35/000/000
50 46 458 0912کارکرده34/500/000
655 43 48 0912کارکرده34/500/000
26 203 46 0912کارکرده33/000/000
78 322 48 0912کارکرده29/900/000
58 19 478 0912کارکرده29/900/000
کد 5
26 34 500 0912کارکرده58/000/000
837 8 7 6 5 0912کارکرده47/000/000
265 10 50 0912کارکرده44/000/000
927 0 527 0912صفر44/000/000
41 31 516 0912صفر43/000/000
29 23 528 0912کارکرده41/000/000
57 802 57 0912کارکرده40/000/000
44 47 576 0912کارکرده37/000/000
515 4 517 0912کارکرده35/000/000
30 224 50 0912کارکرده35/000/000
85 26 590 0912صفر31/000/000
911 6 7 8 5 0912صفر31/000/000
67 94 501 0912صفر31/000/000
54 27 509 0912صفر31/000/000
85 37 594 0912صفر29/900/000
1 9 3 68 57 0912صفر29/900/000
139 69 58 0912صفر29/900/000
53 974 57 0912کارکرده28/000/000
56 925 57 0912کارکرده28/000/000
کد 6
30 80 600 0912کارکرده355/000/000
23 63 600 0912کارکرده74/000/000
9 0 0 2 4 5 6 0912کارکرده57/000/000
5 0 0 6 9 4 6 0912صفر49/000/000
913 30 60 0912کارکرده53/000/000
9 0 2 0 0 4 6 0912کارکرده52/000/000
20 80 671 0912کارکرده42/000/000
20 29 603 0912کارکرده35/000/000
0935 682 0912کارکرده30/000/000
58 6 59 60 0912کارکرده29/000/000
10 82 9 3 6 0912صفر28/000/000
70 845 65 0912صفر28/000/000
94 62 650 0912صفر27/000/000
71 35 690 0912صفر27/000/000
45 118 67 0912صفر26/000/000
756 98 68 0912کارکرده26/000/000
57 30 649 0912صفر25/500/000
927 30 68 0912صفر25/500/000
142 50 69 0912صفر25/500/000
85 62 687 0912کارکرده22/000/000
کد 7
90 10 700 0912کارکرده275/000/000
80 30 700 0912کارکرده275/000/000
75 9 75 75 0912کارکرده260/000/000
70 66 700 0912کارکرده93/000/000
71 31 721 0912کارکرده47/000/000
482 30 70 0912صفر36/000/000
4 6 3 1 792 0912کارکرده29/900/000
3 2 1 9 729 0912کارکرده26/000/000
74 1 64 79 0912صفر26/000/000
95 36 726 0912صفر26/000/000
394 90 71 0912صفر26.000.000
173 89 70 0912صفر26.000.000
7 3 902 3 7 0912صفر26.000.000
49 325 79 0912صفر25.000.000
8 4 7 41 73 0912صفر25.000.000
49 6 40 78 0912صفر25.000.000
59 48 723 0912صفر25.000.000
96 82 734 0912صفر25.000.000
37 62 751 0912صفر25.000.000
87 24 793 0912صفر25.000.000
87 53 764 0912صفر25.000.000
35 86 794 0912صفر25.000.000
41 5 3 9 71 0912کارکرده22.000.000
48 6 49 70 0912کارکرده22.000.000
37 2 39 71 0912کارکرده21.000.000
97 25 708 0912کارکرده21.000.000
01 62 744 0912کارکرده21.000.000
31 4 0 6 71 0912کارکرده21.000.000
کد 8
8 8 5 8 8 2 8 0912کارکرده85.000.000
50 90 830 0912کارکرده72.000.000
80 918 80 0912کارکرده49.000.000
76 66 870 0912صفر49.000.000
73 33 870 0912صفر46.000.000
74 44 870 0912صفر46.000.000
34 44 870 0912صفر46.000.000
80 231 80 0912صفر43.000.000
9 6 3 1 839 0912کارکرده31.000.000
53 43 875 0912صفر29/000/000
59 49 875 0912صفر29/000/000
79 49 875 0912صفر29/000/000
912 54 87 0912صفر29/000/000
01 41 875 0912صفر28/000/000
721 89 80 0912صفر26/000/000
367 28 80 0912صفر25/000/000
54 0 53 87 0912صفر24/000/000
913 55 87 0912صفر24/000/000
58 933 81 0912صفر24/000/000
439 2 2 2 8 0912کارکرده24/000/000
28 24 817 0912کارکرده24/000/000
30 58 899 0912کارکرده19/900/000
173 80 87 0912کارکرده19/900/000
116 97 85 0912کارکرده18/900/000
کد 9
0 0 4 8 963 0912صفر31.000.000
0 0 2 5 964 0912صفر31.000.000
70 10 934 0912کارکرده28.000.000
90 40 962 0912کارکرده28.000.000
95 822 95 0912کارکرده27.000.000
96 383 96 0912صفر27.000.000
56 59 53 9 0912صفر27.000.000
57 59 53 9 0912صفر27.000.000
64 68 62 9 0912صفر27.000.000
46 66 62 9 0912صفر24.000.000
9 3 9 9 961 0912کارکرده23.000.000
85 83 968 0912کارکرده21.500.000
76 95 2 95 0912کارکرده21.500.000
12 7 7 3 7 9 0912صفر21.500.000
52 62 934 0912کارکرده20.500.000
971 35 95 0912صفر19.900.000
37 81 910 0912صفر19.500.000
68 73 910 0912صفر19.500.000
14 80 921 0912کارکرده17.900.000
25 748 95 0912کارکرده16.900.000
کد 0
1 0 0 3 22 0 0912صفر58.000.000
2 0 0 3 22 0 0912صفر63.000.000
4 0 0 3 22 0 0912صفر55.000.000
5 0 0 3 22 0 0912صفر55.000.000
6 0 0 3 22 0 0912صفر55.000.000
7 0 0 3 22 0 0912صفر55.000.000
8 0 0 3 22 0 0912صفر55.000.000
9 0 0 3 22 0 0912صفر55.000.000
6001 022 0912صفر49.500.000
6003 022 0912صفر48.000.000
6004 022 0912صفر48.000.000
0 0 5 3 022 0912صفر49.500.000
0 0 6 3 022 0912صفر49.500.000
0 0 3 4 022 0912صفر48.000.000
0 0 8 4 022 0912صفر48.000.000
0 0 7 5 022 0912صفر48.000.000
0 0 8 5 022 0912صفر48.000.000
0 0 9 5 022 0912صفر48.000.000
6100 022 0912صفر51.000.000
6200 022 0912صفر52.000.000
50 30 022 0912صفر45.000.000
60 30 022 0912صفر45.000.000
70 30 022 0912صفر45.000.000
80 30 022 0912صفر45.000.000
90 30 022 0912صفر45.000.000
60 40 022 0912صفر42.000.000
70 40 022 0912صفر41.000.000
80 40 022 0912صفر42.000.000
90 40 022 0912صفر41.000.000
90 60 022 0912صفر39.000.000
4 0 2 4 2 2 0 0912صفر26.000.000
2 2 43 2 2 0 0912صفر41.000.000
2 2 48 2 2 0 0912صفر39.000.000
2 2 57 2 2 0 0912صفر40.000.000
2 2 58 2 2 0 0912صفر42.000.000
2 2 59 2 2 0 0912صفر40.000.000
1 2 2 6 2 2 0 0912صفر33.000.000
3 2 2 6 2 2 0 0912صفر33.000.000
8 2 2 6 2 2 0 0912صفر32.000.000
9 2 2 6 2 2 0 0912صفر32.000.000
44 47 22 0 0912صفر32.000.000
95 55 22 0 0912صفر32.000.000
0 0 1 9 043 0912صفر30.000.000
0 0 5 9 074 0912صفر28.000.000
81 63 63 0 0912کارکرده28.000.000
0 0 3 7 094 0912کارکرده26.000.000
9 0 0 5 096 0912کارکرده26.000.000
17 9 9 9 05 0912کارکرده23.500.000
83 11 099 0912صفر20.500.000
39 1 37 0 0 0912کارکرده19.000.000
21 28 035 0912کارکرده18.000.000
38 30 089 0912کارکرده18.000.000
3 6 3 9 071 0912کارکرده18.000.000
94 74 062 0912کارکرده18.000.000
3 4 6 4 072 0912کارکرده18.000.000
01 9 07 04 0912کارکرده17.000.000
48 67 099 0912کارکرده16.000.000
48 11 085 0912کارکرده16.000.000
980 3 3 6 0 0912کارکرده15.000.000
22 90 086 0912کارکرده14.900.000

وام سیم کارت و خدمات سیم کارت ایران سیم

تمامی خدمات سیم کارت

خرید سیم کارت:

دارندگان سیم کارت دائمی همراه اول میتوانند خط دائمی همراه اول خود را به شخص دیگری واگذار نمایند و مبلغ آن را...


فروش سیم کارت:
شما میتوانید سیم کارت تمامی اپراتورها مانند سیم کارت دائمی و سیم کارت اعتباری همراه اول ، سیم کارت ایرانسل و سیم کارت رایتل را در این دفتر پیشخوان دولت خریداری کنید...
وام سیم کارت:
دارندگان سیم کارت های دائمی همراه اول در صورت تمایل میتوانند روی خط موبایل خود وام سیم کارت دریافت کنند و...

/>

بیشتر بخوانید

به وب سایت ما خوش آمدید

درباره ما

ایران سیم این افتخار را دارد در طول سالیان زیادی همراه هموطنان عزیز در زمینه ارائه خدمات مخابراتی ائم از خرید و فروش سیمکارت (همراه اول،ایرانسل و...) وخدمات پست و عوارض خودرو و ... میباشد.

پس از گذشت سالها و مشخص شدن قیمت های واقعی، سیمکارتها از ارزشهای خاصی برخوردار شدند و رفته رفته تبدیل به سرمایه برای دارندگان آن(بسته به نوع شماره) گردید. بنابر این و به جهت گران شدن سیمکارت و از طرفی تقاضا برای خرید اقساطی انواع سیمکارت و سیمکارتهای رند سیم ایران علاوه بر فروش نقدی این خدمت را به متقاضیان خرید یه این نحو ارائه میدهد.

بیشتر بخوانید

میزان مشتریان

درصد مراجعین خدمات ما

42%

فروش اقساطی

67%

وام سیمکارت

81%

فروش نقدی

38%

خرید نقدی

سایر خدمات

ایران سیم

پست

ارائه انواع خدمات پست در این دفت پیشخوان انجام میشود برای کسب اطلاعات بیشترتماس بگیرید.
ایران سیم

عوارض خودرو

صدور و تسویه عوارض انواع خودرو در این دفتر انجام میشود.

ایران سیم

صدور کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت و گواهی تحصیلی نیز در این دفتر انجام میشود جهت اطلاع از سایر خدمات تماس بگیرید.

تماس با ما

خدمات سیمکارت

ایران سیم

همراه اول

خرید و فروش سیمکارت، فروش اقساطی سیمکارتهای دائمی، پرداخت وام به دارندگان سیمکارتهای دائمی همراه اول ،خدمات تغییر نام سند، تعویض سیمکارت صدور قبض و ...

ایران سیم

ایرانسل

فروش سیمکارتهای دائمی و اعتباری ایرانسل ، تبدیل سیمکارتهای اعتباری به دائمی ، فعال سازی سیمکارت و...

ایران سیم

سایر سیمکارتها

جهت اطلاع از سایر خدمات مربوط به سیمکارت و همچنین اطلاع از سیمکارتهای دیگر اپراتورها لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس با ما

وب سایتهای مرتبط

لیست سایتها

  • عکس آیکون شهرداری
  • سیم کارت ایرانسل
  • عکس آیکون رایتل
  • وام سیم کارت چیست
  • عکس آیکون پست
  • سیم کارت

مارا درشبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک

واتس آپ

تلگرام

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع