سیمکارت کد۱ و سیمکارت کد۲

شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
8888 100 0912 کارکرده2/500/000/000
7 12 12 12 0912 کارکرده 2/300/000/000
58 77 111 0912کارکرده555/000/000
30 20 104 0912کارکرده420/000/000
00 11 108 0912کارکرده390/000/000
00 11 109 0912کارکرده390/000/000
108 108 1 0912کارکرده350/000/000
0004 117 0912کارکرده330/000/000
22 21 106 0912کارکرده290/000/000
44 500 10 0912کارکرده270/000/000
07 08 107 0912کارکرده220/000/000
105 0 109 0912کارکرده220/000/000
99 98 115 0912کارکرده210/000/000
19 49 119 0912کارکرده180/000/000
600 600 12 0912کارکرده180/000/000
54 51 104 0912کارکرده175/000/000
700 700 15 0912کارکرده170/000/000
5005 132 0912کارکرده170/000/000
49 50 149 0912کارکرده165/000/000
70 16 115 0912کارکرده115/000/000
0938 138 0912کارکرده110/000/000
17 47 104 0912کارکرده89/500/000
90 98 197 0912کارکرده85/000/000
16 56 146 0912کارکرده75/000/000
739 60 10 0912کارکرده73/000/000
974 60 10 0912کارکرده73/000/000
44 28 133 0912کارکرده71/000/000
80 75 198 0912صفر58/000/000
83 13 195 0912کارکرده55/000/000
937 1382 0912کارکرده49/000/000
75 912 18 0912کارکرده49/000/000
10 39 194 0912کارکرده47/000/000
581 981 1 0912کارکرده45/000/000
80 10 200 0912
80 10 400 0912
کارکرده650/000/000
4000 212 0912کارکرده490/000/000
401 2222 0912کارکرده285/000/000
608 2222 0912کارکرده275/000/000
709 2000 0912کارکرده255/000/000
0 2 7777 2 0912کارکرده135/000/000
00 81 81 2 0912کارکرده71/000/000
9200 260 0912کارکرده59/000/000
57 37 257 0912کارکرده55/000/000
3 4 5 6 210 0912صفر51/000/000
43 34 257 0912کارکرده44/500/000
4300 238 0912کارکرده42/500/000
81 83 84 2 0912کارکرده40/500/000
94 95 280 0912کارکرده39/500/000
46 64 218 0912کارکرده38/500/000
62 65 263 0912کارکرده38/500/000
76 00 273 0912کارکرده37/500/000
75 20 219 0912کارکرده37/500/000
4 8 3 1 208 0912کارکرده30/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
67 32 205 0912کارکرده29/000/000
6 7 3 1 278 0912کارکرده29/000/000
742 842 2 0912کارکرده28/000/000
84 56 233 0912کارکرده28/000/000
12 23 298 0912کارکرده27/000/000
59 36 285 0912کارکرده27/000/000
514 13 26 0912کارکرده27/000/000
80 11 258 0912کارکرده24/500/000
02 56 296 0912کارکرده24/000/000
0933 278 0912کارکرده24/000/000
28 70 219 0912کارکرده24/000/000
82 94 230 0912کارکرده24/000/000
93 20 278 0912کارکرده23/000/000
59 17 280 0912کارکرده23/000/000
90 34 286 0912کارکرده23/000/000
41 38 275 0912کارکرده22/500/000
04 21 289 0912کارکرده22/500/000
63 49 288 0912کارکرده22/000/000
891 0 237 0912کارکرده22/000/000
56 98 237 0912کارکرده22/000/000
24 637 28 0912کارکرده22/000/000

سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
8888 100 0912 کارکرده2/500/000/000
7 12 12 12 0912 کارکرده 2/300/000/000
58 77 111 0912کارکرده555/000/000
30 20 104 0912کارکرده420/000/000
00 11 108 0912کارکرده390/000/000
00 11 109 0912کارکرده390/000/000
108 108 1 0912کارکرده350/000/000
0004 117 0912کارکرده330/000/000
22 21 106 0912کارکرده290/000/000
44 500 10 0912کارکرده270/000/000
07 08 107 0912کارکرده220/000/000
105 0 109 0912کارکرده220/000/000
99 98 115 0912کارکرده210/000/000
19 49 119 0912کارکرده180/000/000
600 600 12 0912کارکرده180/000/000
54 51 104 0912کارکرده175/000/000
700 700 15 0912کارکرده170/000/000
5005 132 0912کارکرده170/000/000
49 50 149 0912کارکرده165/000/000
70 16 115 0912کارکرده115/000/000
0938 138 0912کارکرده110/000/000
17 47 104 0912کارکرده89/500/000
90 98 197 0912کارکرده85/000/000
16 56 146 0912کارکرده75/000/000
739 60 10 0912کارکرده73/000/000
974 60 10 0912کارکرده73/000/000
44 28 133 0912کارکرده71/000/000
80 75 198 0912صفر58/000/000
83 13 195 0912کارکرده55/000/000
937 1382 0912کارکرده49/000/000
75 912 18 0912کارکرده49/000/000
10 39 194 0912کارکرده47/000/000
581 981 1 0912کارکرده45/000/000
80 10 200 0912
80 10 400 0912
کارکرده650/000/000
4000 212 0912کارکرده490/000/000
401 2222 0912کارکرده285/000/000
608 2222 0912کارکرده275/000/000
709 2000 0912کارکرده255/000/000
0 2 7777 2 0912کارکرده135/000/000
00 81 81 2 0912کارکرده71/000/000
9200 260 0912کارکرده59/000/000
57 37 257 0912کارکرده55/000/000
3 4 5 6 210 0912صفر51/000/000
43 34 257 0912کارکرده44/500/000
4300 238 0912کارکرده42/500/000
81 83 84 2 0912کارکرده40/500/000
94 95 280 0912کارکرده39/500/000
46 64 218 0912کارکرده38/500/000
62 65 263 0912کارکرده38/500/000
76 00 273 0912کارکرده37/500/000
75 20 219 0912کارکرده37/500/000
4 8 3 1 208 0912کارکرده30/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
67 32 205 0912کارکرده29/000/000
6 7 3 1 278 0912کارکرده29/000/000
742 842 2 0912کارکرده28/000/000
84 56 233 0912کارکرده28/000/000
12 23 298 0912کارکرده27/000/000
59 36 285 0912کارکرده27/000/000
514 13 26 0912کارکرده27/000/000
80 11 258 0912کارکرده24/500/000
02 56 296 0912کارکرده24/000/000
0933 278 0912کارکرده24/000/000
28 70 219 0912کارکرده24/000/000
82 94 230 0912کارکرده24/000/000
93 20 278 0912کارکرده23/000/000
59 17 280 0912کارکرده23/000/000
90 34 286 0912کارکرده23/000/000
41 38 275 0912کارکرده22/500/000
04 21 289 0912کارکرده22/500/000
63 49 288 0912کارکرده22/000/000
891 0 237 0912کارکرده22/000/000
56 98 237 0912کارکرده22/000/000
24 637 28 0912کارکرده22/000/000

خرید سیم کارت کد ۱ همراه اول

جهت خرید سیم کارت همراه اول با کد یک پس از مشاهده لیست خطوط ؛ سیم کارت ۰۹۱۲ با کد ۱ خود را

انتخاب و پس از آن جهت خرید سیم کارت مورد نظر خود با ما تماس بگیرید .

سیم کارت کد ۱ ۰۹۱۲ را میتوانید به صورت نقد و در صورت تمایل به صورت اقساطی نیز خریداری کنید .

جهت اطلاع از نحوه خرید اقساطی سیم کارت کد یک همراه اول به قسمت خرید سیم کارت قسطی مراجعه نمایید .

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲

برای خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ همراه اول لطفا با ما تماس بگیرید

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع