سیمکارت کد۱ و سیمکارت کد۲

شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
7 12 12 12 0912 کارکرده 2/650/000/000
50 50 152 0912کارکرده650/000/000
00 11 108 0912کارکرده600/000/000
00 11 109 0912کارکرده550/000/000
30 20 104 0912کارکرده590/000/000
108 108 1 0912کارکرده550/000/000
22 21 106 0912کارکرده310/000/000
46 45 113 0912کارکرده295/000/000
44 500 10 0912کارکرده290/000/000
10 18 119 0912کارکرده290.000.000
58 48 118 0912کارکرده280/000/000
07 08 107 0912کارکرده270/000/000
132 7 132 0912کارکرده250.000.000
99 98 115 0912کارکرده240/000/000
105 0 109 0912کارکرده230/000/000
19 49 119 0912کارکرده210/000/000
700 700 15 0912کارکرده210/000/000
5005 132 0912کارکرده190.000.000
888 1971 0912
888 2971 0912
کارکرده180/000/000
49 50 149 0912کارکرده175/000/000
54 51 104 0912کارکرده175/000/000
14 19 105 0912کارکرده175/000/000
31 999 13 0912کارکرده148/000/000
0938 138 0912کارکرده125/000/000
403 18 10 0912کارکرده111/000/000
90 98 197 0912کارکرده105/000/000
45 666 12 0912کارکرده110/000/000
578 0 123 0912کارکرده108/000/000
46 1 2 3 11 0912کارکرده100/000/000
90 64 121 0912کارکرده99/000/000
40 95 121 0912کارکرده99/000/000
19 72 120 0912کارکرده88/000/000
953 12 13 0912کارکرده85/000/000
18 7 15 18 0912کارکرده83.000.000
67 47 135 0912کارکرده79.000.000
17 868 17 0912کارکرده79.000.000
26 29 159 0912کارکرده77.000.000
348 349 1 0912کارکرده77.000.000
88 86 195 0912کارکرده75.000.000
5 4 3 5 143 0912کارکرده75.000.000
01 48 146 0912کارکرده75.000.000
35 6 5 4 12 0912کارکرده73.000.000
88 86 195 0912کارکرده69.000.000
93 88 190 0912کارکرده69.000.000
581 981 1 0912کارکرده63/000/000
9 4 3 2 154 0912کارکرده63.000.000
66 91 148 0912کارکرده63.000.000
12 67 159 0912کارکرده61.000.000
58 96 197 0912کارکرده61.000.000
5 3 4 0 147 0912کارکرده59.000.000
40 79 198 0912کارکرده55/000/000
24 18 176 0912کارکرده55.000.000
09 77 186 0912کارکرده55.000.000
شماره با کد 2وضعیتقیمت (تومان)
80 10 200 0912
80 10 400 0912
کارکرده650/000/000
4000 212 0912کارکرده490/000/000
401 2222 0912کارکرده285/000/000
608 2222 0912کارکرده275/000/000
709 2000 0912کارکرده255/000/000
0 2 7777 2 0912کارکرده135/000/000
00 81 81 2 0912کارکرده71/000/000
9200 260 0912کارکرده59/000/000
57 37 257 0912کارکرده55/000/000
3 4 5 6 210 0912صفر51/000/000
43 34 257 0912کارکرده44/500/000
4300 238 0912کارکرده42/500/000
81 83 84 2 0912کارکرده40/500/000
94 95 280 0912کارکرده39/500/000
46 64 218 0912کارکرده38/500/000
62 65 263 0912کارکرده38/500/000
76 00 273 0912کارکرده37/500/000
75 20 219 0912کارکرده37/500/000
4 8 3 1 208 0912کارکرده30/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
67 32 205 0912کارکرده29/000/000
6 7 3 1 278 0912کارکرده29/000/000
742 842 2 0912کارکرده28/000/000
84 56 233 0912کارکرده28/000/000
12 23 298 0912کارکرده27/000/000
59 36 285 0912کارکرده27/000/000
514 13 26 0912کارکرده27/000/000
80 11 258 0912کارکرده24/500/000
02 56 296 0912کارکرده24/000/000
0933 278 0912کارکرده24/000/000
28 70 219 0912کارکرده24/000/000
82 94 230 0912کارکرده24/000/000
93 20 278 0912کارکرده23/000/000
59 17 280 0912کارکرده23/000/000
90 34 286 0912کارکرده23/000/000
41 38 275 0912کارکرده22/500/000
04 21 289 0912کارکرده22/500/000
63 49 288 0912کارکرده22/000/000
891 0 237 0912کارکرده22/000/000
56 98 237 0912کارکرده22/000/000
24 637 28 0912کارکرده22/000/000

سیم کارت کد 1 0912 همراه اول در سایت ایران سیم:


سیم کارت 0912 همراه اول تهران با کد1:
سیم کارت 0912 تهران با کد 1 به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با کد 1 شروع شود مثل ...123 0912
سیم کارت همراه اول تهران با کد یک نسبت به سایر سیم کارتها از ارزش بیشتری برخورداراست بنابراین صاحبان بسیاری از مشاغل تمایل به خرید سیم کارت رند همراه اول با کد 1 را دارند. شما هم میتوانید سیم کارت کد یک همراه اول را به راحتی بصورت نقد و اقساط تهیه نمایید و به کار خود اعتبار بیشتری بدهید.
لطفا جهت خرید سیم کارت با کد 1 0912 همراه اول تهران لیست خطوط ما را مشاهده کنید و در صورت تمایل به خرید با دفتر پیشخوان دولت ما تماس بگیرید.
شما میتوانید سیم کارت های دائمی همراه اول تهران موجود در دفتر پیشخوان دولت مارا بصورت اقساطی نیز خرید کنید ، جهت خرید قسطی سیم کارت همراه اول لطفا به قسمت اقساط سیمکارت مراجعه کنید.

سیمکارت همراه اول تهران با کد 2:

سیم کارت کد2 همراه اول تهران به سیم کارتی گفته میشود که پس از شماره 0912 با عدد 2 شروع شود.
سیم کارت کد2 همراه اول تهران از اولین سیم کارتهای همراه اول ارائه شده توسط مخابرات میباشد و بعلت ارزان تر بودن نسبت سیم کارت های کد1 طرفداران خود را دارد.
شما میتوانید لیست سیم کارتهای کد 1 و کد 2 ایران سیم را در زیر مشاهده کنید.
برای مشاهده سایر سیم کارت ها با کدهای دیگر به قسمت سیمکارتها مراجعه کنید.
شماره سیمکارت وضعیت قیمت به تومان
7 12 12 12 0912 کارکرده 2/650/000/000
50 50 152 0912کارکرده650/000/000
00 11 108 0912کارکرده600/000/000
00 11 109 0912کارکرده550/000/000
30 20 104 0912کارکرده590/000/000
108 108 1 0912کارکرده550/000/000
22 21 106 0912کارکرده310/000/000
46 45 113 0912کارکرده295/000/000
44 500 10 0912کارکرده290/000/000
10 18 119 0912کارکرده290.000.000
58 48 118 0912کارکرده280/000/000
07 08 107 0912کارکرده270/000/000
132 7 132 0912کارکرده250.000.000
99 98 115 0912کارکرده240/000/000
105 0 109 0912کارکرده230/000/000
19 49 119 0912کارکرده210/000/000
700 700 15 0912کارکرده210/000/000
5005 132 0912کارکرده190.000.000
888 1971 0912
888 2971 0912
کارکرده180/000/000
49 50 149 0912کارکرده175/000/000
54 51 104 0912کارکرده175/000/000
14 19 105 0912کارکرده175/000/000
31 999 13 0912کارکرده148/000/000
0938 138 0912کارکرده125/000/000
403 18 10 0912کارکرده111/000/000
90 98 197 0912کارکرده105/000/000
45 666 12 0912کارکرده110/000/000
578 0 123 0912کارکرده108/000/000
46 1 2 3 11 0912کارکرده100/000/000
90 64 121 0912کارکرده99/000/000
40 95 121 0912کارکرده99/000/000
19 72 120 0912کارکرده88/000/000
953 12 13 0912کارکرده85/000/000
18 7 15 18 0912کارکرده83.000.000
67 47 135 0912کارکرده79.000.000
17 868 17 0912کارکرده79.000.000
26 29 159 0912کارکرده77.000.000
348 349 1 0912کارکرده77.000.000
88 86 195 0912کارکرده75.000.000
5 4 3 5 143 0912کارکرده75.000.000
01 48 146 0912کارکرده75.000.000
35 6 5 4 12 0912کارکرده73.000.000
88 86 195 0912کارکرده69.000.000
93 88 190 0912کارکرده69.000.000
581 981 1 0912کارکرده63/000/000
9 4 3 2 154 0912کارکرده63.000.000
66 91 148 0912کارکرده63.000.000
12 67 159 0912کارکرده61.000.000
58 96 197 0912کارکرده61.000.000
5 3 4 0 147 0912کارکرده59.000.000
40 79 198 0912کارکرده55/000/000
24 18 176 0912کارکرده55.000.000
09 77 186 0912کارکرده55.000.000
شماره با کد 2وضعیتقیمت (تومان)
80 10 200 0912
80 10 400 0912
کارکرده650/000/000
4000 212 0912کارکرده490/000/000
401 2222 0912کارکرده285/000/000
608 2222 0912کارکرده275/000/000
709 2000 0912کارکرده255/000/000
0 2 7777 2 0912کارکرده135/000/000
00 81 81 2 0912کارکرده71/000/000
9200 260 0912کارکرده59/000/000
57 37 257 0912کارکرده55/000/000
3 4 5 6 210 0912صفر51/000/000
43 34 257 0912کارکرده44/500/000
4300 238 0912کارکرده42/500/000
81 83 84 2 0912کارکرده40/500/000
94 95 280 0912کارکرده39/500/000
46 64 218 0912کارکرده38/500/000
62 65 263 0912کارکرده38/500/000
76 00 273 0912کارکرده37/500/000
75 20 219 0912کارکرده37/500/000
4 8 3 1 208 0912کارکرده30/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
659 912 2 0912کارکرده29/000/000
67 32 205 0912کارکرده29/000/000
6 7 3 1 278 0912کارکرده29/000/000
742 842 2 0912کارکرده28/000/000
84 56 233 0912کارکرده28/000/000
12 23 298 0912کارکرده27/000/000
59 36 285 0912کارکرده27/000/000
514 13 26 0912کارکرده27/000/000
80 11 258 0912کارکرده24/500/000
02 56 296 0912کارکرده24/000/000
0933 278 0912کارکرده24/000/000
28 70 219 0912کارکرده24/000/000
82 94 230 0912کارکرده24/000/000
93 20 278 0912کارکرده23/000/000
59 17 280 0912کارکرده23/000/000
90 34 286 0912کارکرده23/000/000
41 38 275 0912کارکرده22/500/000
04 21 289 0912کارکرده22/500/000
63 49 288 0912کارکرده22/000/000
891 0 237 0912کارکرده22/000/000
56 98 237 0912کارکرده22/000/000
24 637 28 0912کارکرده22/000/000

خرید سیم کارت کد ۱ همراه اول

جهت خرید سیم کارت همراه اول با کد یک پس از مشاهده لیست خطوط ؛ سیم کارت ۰۹۱۲ با کد ۱ خود را

انتخاب و پس از آن جهت خرید سیم کارت مورد نظر خود با ما تماس بگیرید .

سیم کارت کد ۱ ۰۹۱۲ را میتوانید به صورت نقد و در صورت تمایل به صورت اقساطی نیز خریداری کنید .

جهت اطلاع از نحوه خرید اقساطی سیم کارت کد یک همراه اول به قسمت خرید سیم کارت قسطی مراجعه نمایید .

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲

برای خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ همراه اول لطفا با ما تماس بگیرید

سیم کارت کد دو همراه اول یکی از پر طرفداران ترین خطوط همراه اول میباشد

خرید سیم کارت کد ۲ ۰۹۱۲ با توجه به ارزشی که روز به روز پیدا میکند میتواند

یک سرمایه گذاری برای خریداران سیم کارت دایمی همراه اول باشد.

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع