سیمکارت کد۳ و سیمکارت کد۴

شماره سیم کارت توضیحات قیمت
800 200 3 0912کارکرده465/000/000
24 21 324 912کارکرده139/000/000
604 0 0 3 3 0912کارکرده132/000/000
0500 319 0912کارکرده122/000/000
41 900 30 0912کارکرده93/000/000
52 86 300 0912کارکرده81/000/000
27 64 300 0912کارکرده78/000/000
10 70 326 0912کارکرده67/000/000
89 31 21 3 0912کارکرده53/000/000
12 43 301 912کارکرده52/000/000
48 22 321 0912کارکرده51/000/000
38 492 38 0912کارکرده48/000/000
18 68 375 912کارکرده49/500/000
912 43 39 0912کارکرده48/000/000
775 63 34 0912صفر48/000/000
21 47 356 0912صفر48/000/000
47 99 306 912کارکرده47/000/000
26 19 307 0912کارکرده46/000/000
681 91 33 0912کارکرده44/000/000
04 35 372 912کارکرده44/000/000
97 63 355 0912کارکرده43/000/000
62 93 357 0912کارکرده41/000/000
کد 4
2 4 4 0 0 0 4 0912کارکرده400/000/000
210 30 40 0912کارکرده190/000/000
96 0 0 0 43 0912کارکرده156/000/000
912 44 49 0912کارکرده54/000/000
83 44 11 4 0912کارکرده51/000/000
49 32 49 4 0912کارکرده45/000/000
94 91 93 4 0912کارکرده44/000/000
16 49 413 912کارکرده39/000/000
31 81 462 0912کارکرده38/000/000
02 34 416 912کارکرده36/000/000
594 97 47 0912کارکرده36/000/000
866 0 479 912کارکرده34/000/000
927 37 48 912کارکرده34/000/000
9 8 7 53 47 0912کارکرده32/000/000
98 23 476 0912کارکرده31/000/0000
31 77 403 912کارکرده

سيم كارت كد ۳ به چه سيم كارت هايي گفته ميشود؟

سيم كارت كد ۳ به سيم كارت هايي گفته ميشود كه  پس از شماره ۰۹۱۲ اولين عدد انها با عدد ۳ شروع ميشود مانند …۰۹۱۲۳۴۵۶

خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول

جهت خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول ميتوانيد پس از مشاهده شماره خط هاي ۰۹۱۲ در قسمت كد ۳ خط مورد نظر خود را انتخاب

و با ما تماس بگيريد

error: Content is protected !!