سیمکارت کد۳ و سیمکارت کد۴

شماره سیم کارت توضیحات قیمت
111 3009 0912کارکرده225/000/000
24 21 324 912کارکرده139/000/000
466 8 366 0912کارکرده87/000/000
10 8 0 312 0912کارکرده75/000/000
941 33 32 0912کارکرده68/000/000
9 7 3 1 372 0912کارکرده68/000/000
75 55 369 0912صفر62/000/000
15 17 347 0912کارکرده62/000/000
780 740 3 0912کارکرده62/000/000
71 38 4 38 0912صفر58/000/000
2 70 70 34 0912کارکرده56/000/000
912 43 39 0912کارکرده56/000/000
43 49 326 0912کارکرده54/000/000
45 26 310 0912صفر52/000/000
41 59 320 0912صفر51/000/000
47 15 320 0912صفر51/000/000
18 68 375 912کارکرده51/000/000
47 99 306 912کارکرده51/000/000
251 0 349 912کارکرده49/000/000
63 702 36 0912کارکرده49/000/000
79 68 340 0912صفر48/000/000
42 60 346 0912صفر47/000/000
45 59 370 0912صفر47/000/000
18 39 380 0912صفر47/000/000
40 63 338 0912کارکرده47/000/000
58 43 366 0912کارکرده47/000/000
26 19 307 0912کارکرده47/000/000
96 68 307 0912کارکرده46/000/000
67 83 304 0912کارکرده46/000/000
24 78 305 0912کارکرده46/000/000
57 78 380 0912کارکرده46/000/000
563 70 39 0912کارکرده45/000/000
25 94 316 0912کارکرده45/000/000
87 75 316 0912کارکرده44/000/000
319 7 8 9 3 0912کارکرده44/000/000
16 97 354 0912کارکرده44/000/000
41 73 395 0912کارکرده44/000/000
52 94 357 0912کارکرده44/000/000
53 82 397 0912کارکرده43/000/000
62 93 357 0912کارکرده43/000/000
41 89 357 0912کارکرده43/000/000
کد 4
20 26 20 4 0912کارکرده152/000/000
0 0 7 8 409 0912کارکرده99/000/000
10 60 407 0912کارکرده75/000/000
32 70 70 4 0912کارکرده75/000/000
52 22 405 0912کارکرده69/000/000
73 50 440 0912کارکرده64/000/000
912 44 49 0912کارکرده55/000/000
33 39 429 0912کارکرده53/000/000
9 6 49 5 49 0912کارکرده51/000/000
96 22 490 0912صفر46/000/000
952 352 4 0912صفر43/000/000
24 74 486 0912کارکرده43/000/000
54 79 411 0912کارکرده42/000/000
16 49 413 912کارکرده39/000/000
53 602 43 0912صفر38/000/000
56 70 489 0912صفر37/000/000

سيم كارت كد ۳ به چه سيم كارت هايي گفته ميشود؟

سيم كارت كد ۳ به سيم كارت هايي گفته ميشود كه  پس از شماره ۰۹۱۲ اولين عدد انها با عدد ۳ شروع ميشود مانند …۰۹۱۲۳۴۵۶

خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول

جهت خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول ميتوانيد پس از مشاهده شماره خط هاي ۰۹۱۲ در قسمت كد ۳ خط مورد نظر خود را انتخاب

و با ما تماس بگيريد

error: Content is protected !!
تماس سریع