سیمکارت کد۳ و سیمکارت کد۴

شماره سیم کارت توضیحات قیمت
1 0 6 9 0 0 3 0912کارکرده89/000/000
52 86 300 0912کارکرده83/000/000
0 0 4 9 367 0912کارکرده69/000/000
49 40 360 0912کارکرده61/000/000
11 54 366 0912صفر49/500/000
57 53 339 0912کارکرده46/000/000
27 56 312 0912صفر44/000/000
7 31 32 38 0912کارکرده44/000/000
732 45 35 0912کارکرده44/000/000
47 19 309 0912کارکرده39/500/000
43 78 304 0912کارکرده39/500/000
92 60 62 3 0912کارکرده37/000/000
589 0 324 0912کارکرده37/000/000
02 94 376 0912صفر36/000/000
22 97 354 0912کارکرده36/000/000
75 928 35 0912کارکرده36/000/000
کد 4
2 4 4 0 0 0 4 0912کارکرده460/000/000
83 44 11 4 0912کارکرده46/000/000
82 0 3 0 4 4 0912کارکرده46/000/000
6 41 46 49 0912کارکرده41/000/000
74 78 491 0912صفر38/000/000
915 44 45 0912کارکرده37/000/000
6 912 483 0912صفر31/000/000
485 495 4 0912کارکرده31/000/000
512 43 48 0912کارکرده29/500/000
50 46 458 0912کارکرده29/000/000
37 918 47 0912کارکرده29/000/000
687 30 49 0912کارکرده28/000/000
8 7 9 0 467 0912کارکرده27/000/000
35 842 47 0912کارکرده27/000/0000

سيم كارت كد ۳ به چه سيم كارت هايي گفته ميشود؟

سيم كارت كد ۳ به سيم كارت هايي گفته ميشود كه  پس از شماره ۰۹۱۲ اولين عدد انها با عدد ۳ شروع ميشود مانند …۰۹۱۲۳۴۵۶

خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول

جهت خريد سيم كارت كد ۳ همراه اول ميتوانيد پس از مشاهده شماره خط هاي ۰۹۱۲ در قسمت كد ۳ خط مورد نظر خود را انتخاب

و با ما تماس بگيريد

error: Content is protected !!
Call Now Buttonتماس سریع